کتب متفرقه

آزادى

بازدیدها: ۵۴


بـحـث آزادى در میان فرهیخته گان و صاحبنظران , بحث میان دوگروه مخالف و موافق آزادى نیست , بلکه همه خود را طرفدار آزادى مى دانند اما وقتى سخن آنان را مى شکافیم در مى یابیم که یـکـى مـى گـویـد دین در حدود آزادى است و دیگرى آزادى را در حدود دین قبول دارد.
چه بسا گروه اول در نظر گروه دوم لیبرال و روشنفکر غربى و گروه دوم در نظر گروه اول فاشیست و عقل ستیز و مخالف آزادى قلمداد شوند.
گروه اول مى گوید حکومت نباید به دین کار داشته باشد و حق ندارد از مردمان به نام دین , سلب آزادى کـنـد.
بـه نـظـر ایـنـان حکم کسانى که از احکام دین سرپیچى مى کنند با خداست .
گروه دوم مـعـتقدند مردم در یک نظام اسلامى تا آنجا آزادند که ارزش هاى اسلامى آسیب نبیند و راءى آنها تا آنجا محترم است که در تقابل با راءى مسلم شریعت نباشد.
اینگونه بحث ها در فضاى علمى و به دور از تشنجات سیاسى برکات فراوانى به ارمغان خواهد آورد و نظرها را به هم نزدیک خواهدساخت , اما متاءسفانه اینگونه بحث ها رنگ سیاسى به خود گرفته و به گونه اى جنجالى مطرح مى شود.
امـروزه عـده اى بـا شعار آزادى در صددند چنین القا کنند که حکومت دینى مغایر با آزادى است .
مـى گـویـنـد, در قرون وسطى نیزروحانیت مسیحى , اختناق شدید به راه انداخت و دانشمندان وآزادى خواهان را اعدام کرد, تا آنکه مردم بیدار شدند و فهمیدند که قلمرو دین از قلمرو سیاست و عـلم و دانش , جداست .
دین رابطه نهانى و شخصى با خداست که همه از آن برخوردارند و کسى را نرسدکه در این موضوع به دیگرى خرده گیرد.
ما نیز اینک همان راه را طى مى کنیم و سرانجام به همان نتیجه خواهیم رسید.
غافل از این که این اتهامات فقط لایق مسیحیت و روحانیت مسیحى آن روزگار است , نه اسلام که عین آزادى است .
شهید مطهرى در اینباره مى نویسد: از نـظـر اسلام مفاهیم دینى همیشه مساوى آزادى بوده است ,درست عکس آنچه در غرب جریان داشته است یعنى اینکه مفاهیم دینى مساوى با اختناق اجتماعى بوده است .
پـر واضـح اسـت کـه چنین روشى جز گریزاندن افراد از دین و سوق دادن ایشان به ماتریالیسم و ضدیت با مذهب و خدا و هرچه رنگ خدایى دارد محصولى نخواهد داشت ((۱)).
نگارنده بر این راءى است که مفهوم و حدود آزادى در بین متفکران ماو بسیارى از متفکران غربى , مـفـهـوم واحـدیـست و اختلاف در مصادیق آزادى است .
نیز معتقد است اگر بدفهمى و باورهاى غلطرا کنار نهیم , دین و آزادى را در تقابل با هم نخواهیم دید.

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

بستن