شرکت پگاه
کتب متفرقه

آزادى


بـحـث آزادى در میان فرهیخته گان و صاحبنظران , بحث میان دوگروه مخالف و موافق آزادى نیست , بلکه همه خود را طرفدار آزادى مى دانند اما وقتى سخن آنان را مى شکافیم در مى یابیم که یـکـى مـى گـویـد دین در حدود آزادى است و دیگرى آزادى را در حدود دین قبول دارد.
چه بسا گروه اول در نظر گروه دوم لیبرال و روشنفکر غربى و گروه دوم در نظر گروه اول فاشیست و عقل ستیز و مخالف آزادى قلمداد شوند.
گروه اول مى گوید حکومت نباید به دین کار داشته باشد و حق ندارد از مردمان به نام دین , سلب آزادى کـنـد.
بـه نـظـر ایـنـان حکم کسانى که از احکام دین سرپیچى مى کنند با خداست .
گروه دوم مـعـتقدند مردم در یک نظام اسلامى تا آنجا آزادند که ارزش هاى اسلامى آسیب نبیند و راءى آنها تا آنجا محترم است که در تقابل با راءى مسلم شریعت نباشد.
اینگونه بحث ها در فضاى علمى و به دور از تشنجات سیاسى برکات فراوانى به ارمغان خواهد آورد و نظرها را به هم نزدیک خواهدساخت , اما متاءسفانه اینگونه بحث ها رنگ سیاسى به خود گرفته و به گونه اى جنجالى مطرح مى شود.
امـروزه عـده اى بـا شعار آزادى در صددند چنین القا کنند که حکومت دینى مغایر با آزادى است .
مـى گـویـنـد, در قرون وسطى نیزروحانیت مسیحى , اختناق شدید به راه انداخت و دانشمندان وآزادى خواهان را اعدام کرد, تا آنکه مردم بیدار شدند و فهمیدند که قلمرو دین از قلمرو سیاست و عـلم و دانش , جداست .
دین رابطه نهانى و شخصى با خداست که همه از آن برخوردارند و کسى را نرسدکه در این موضوع به دیگرى خرده گیرد.
ما نیز اینک همان راه را طى مى کنیم و سرانجام به همان نتیجه خواهیم رسید.
غافل از این که این اتهامات فقط لایق مسیحیت و روحانیت مسیحى آن روزگار است , نه اسلام که عین آزادى است .
شهید مطهرى در اینباره مى نویسد: از نـظـر اسلام مفاهیم دینى همیشه مساوى آزادى بوده است ,درست عکس آنچه در غرب جریان داشته است یعنى اینکه مفاهیم دینى مساوى با اختناق اجتماعى بوده است .
پـر واضـح اسـت کـه چنین روشى جز گریزاندن افراد از دین و سوق دادن ایشان به ماتریالیسم و ضدیت با مذهب و خدا و هرچه رنگ خدایى دارد محصولى نخواهد داشت ((۱)).
نگارنده بر این راءى است که مفهوم و حدود آزادى در بین متفکران ماو بسیارى از متفکران غربى , مـفـهـوم واحـدیـست و اختلاف در مصادیق آزادى است .
نیز معتقد است اگر بدفهمى و باورهاى غلطرا کنار نهیم , دین و آزادى را در تقابل با هم نخواهیم دید.

نمایش بیشتر
شرکت پگاه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید